Szkoła nowoczesnych technologii w Czestkowie

Gmina Buczek uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Szkoła nowoczesnych technologii”, który będzie realizowany w Czestkowie.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Poddziałanie XI.1.2. „Kształcenie ogólne, Działanie XI Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Kwota pozyskanego dofinansowania to 275.306,25zł, wkład własny Gminy Buczek to jedynie 21.000,00zł. Projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku. Głównym celem projektu jest doposażenie szkoły podstawowej w Czestkowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji cyfrowych u nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt w obszarze programowania, stworzenia nowoczesnego laboratorium multimedialnego, cyfryzacje biblioteki (stworzenie centrum medialnego” oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach cyfrowego laboratorium biol-chem. Poprzez realizację projektu nastąpi podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

                                                                                                     Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

Skip to content