Fundusze Europejskie


Umowa o przyznaniu pomocy nr 00010-65171-UM0500012/17 z dnia 20 lutego 2018 r.

 

Operacja pn.: Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą techniczną w Gminie Buczek mająca na celu stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawa konkurencyjności producentów rolnych oraz promocja produktów lokalnych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00358-6935-UM0510550/17 z dnia 23 lutego 2018 r.

Operacja pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą mająca na celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych, rekreacyjnych i turystycznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

Skip to content