Dane z rejestru PESEL

UWAGA!

Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL

W dniu 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1016), która w bardzo istotny sposób zmodyfikowała aktualną właściwość do prowadzenia spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL.

W dotychczasowym stanie prawnym, dane jednostkowe z rejestru PESEL, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych udostępniało Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Powyższe uległo zasadniczej zmianie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludnościod dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

WAŻNE: Organ Gminy nie udostępnia danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do Organu Gminy wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.

Załącznik: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Skip to content