Zadania realizowane z dofinansowaniem środków funduszy zewnętrznych i unijnych

Renowacja zbiornika wodnego w Buczku

renowacja zabytków wodnych

Gmina Buczek zrealizowała zadanie pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w Buczku”. W ramach zadanie przeprowadzona została renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Buczek polegająca na pracach obejmujących m.in.: kształtowanie skarp zbiornika oraz budowa punktu czerpanie wody. Całkowita wartość zadania: 196.861,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – ,,Renowacja zbiorników wodnych’’ w kwocie: 118.116,00 zł. Wkład własny Gminy Buczek: 78.745,50 zł

 

Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Buczku – wymiana nawierzchni

Dotacje 2023

Gmina Buczek zrealizowała zadanie pn.: Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Buczku – wymiana nawierzchni”. Celem projektu była wymiana nawierzchni boisk Orlik w Buczku, co przyczyniło się znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania boisk przez dzieci, młodzież osoby dorosłe, w tym osoby niepełnosprawne. Nastąpiła poprawa stanu technicznego ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Całkowita wartość zadania: 499 999,92 zł.  Zadanie zostało współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 230.000,00 zł. Pozostała kwota 269.999,92 zł został pokryty z budżetu gminy Buczek.

 

Infrastruktura sołecka na plus w sołectwie Gucin

infrastruktura sołecka na plus

Gmina Buczek zrealizowała w sołectwie Gucin projekt pn.: „ Sołecki Zakątek”. Wartość projektu to 76.000,00 zł. W ramach projektu wybudowano altanę i  tradycyjny piec chlebowy oraz zwiększono ilość nasadzeń drzew i krzewów. Altana została wykonana z elementów drewnianych, dach z desek i gontów, podłoga 50 cm nad gruntem z kostki brukowej oraz schody z dwóch stron. Po zdjęciu barierki będzie pełniła funkcję sceny. Piec o konstrukcji ceglano-kamiennej. Nasadzenia w okolicy nowo powstałego zakątka. Projekt został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Tablica Projekty

Logo Unia

W roku 2019 realizowano następujące zadania dofinansowane z Funduszu Dróg samorządowych:

1. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 103115E Buczek –Józefatów

Wartość  zadania: 1 310 056,60 zł

Kwota dofinansowania: 655 028,00 zł

Wkład  własny beneficjenta: 655 028,60 zł

Wykonano prace modernizacyjne na całym odcinku drogi 1,97 km, poszerzono jezdnię na odcinku 1,32 km pasem kostki brukowej Wzmocniono jezdnię warstwą wyrównawczą i nakładką z masy asfaltowej o  grubości do 4 cm. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Utwardzone zostały pobocza.

2. Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 103113E w Kowalewie

Nazwa Beneficjenta: GMINA BUCZEK, ul. Główna 20,98-113 Buczek

Wartość zadania: 577 334,88 zł

Kwota dofinansowania: 346 400 ,00 zł

Wkład własny beneficjenta:  230 934,88  zł

Na odcinku ok 1 km położona została nowa równa nawierzchnia jezdni. Po ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej średniej grubości do 5 cm, poszerzeniu jezdni kostką betonową szerokość pasa jezdnego wynosi 5 m. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Utwardzone zostały pobocza.

W roku 2021 zrealizowano następujące zadanie z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych

Nazwa Zadania: Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu w Buczku 

1. nr 470/1 dz., nr 542/18                                                              

 Wartość  zadania: 737 777,00 zł 

Kwota dofinansowania: 587 000,24  zł

Wkład  własny beneficjenta: 150 776,60 zł

Na odcinku o łącznej długości 0,898 km wykonano od podstaw nową jezdnię nawierzchnię na ulicach Dukat, Elsanta i Faworytka, po ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego i warstwy asfaltu. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi.

plakat informacyjny

Tablica informacyjna 2023

Skip to content