Rusza nabór na kolektory słoneczne i pompy ciepła do C.W.U.

Wójt Gminy Buczek zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Buczek”

Gmina Buczek zamierza przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr  FELD.02.05-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W związku z powyższym, informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie:

  • powietrznej pompy ciepła do cieplej wody użytkowej
  • kolektorów słonecznych do cieplej wody użytkowej

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie wypełnionych Deklaracji zgłoszeniowych do udziału w projekcie wraz z ankietą (arkusz ustaleń projektowych) do dnia 24 października 2023 r. do godziny 1500:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Buczek, ul. Główna 20, 98-113 Buczek – pokój nr 17

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby móc złożyć deklarację należy spełnić następujące warunki:

  • być zameldowanym na pobyt stały w Gminie Buczek, posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Buczek, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • wnioskodawca programu nie może użytkować instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła. dotowanych we wcześniejszych programach przez Gminę Buczek
  • wnioskodawca programu może złożyć tylko jeden wniosek
  • nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku objętym projektem,
  • nie posiadać na dzień złożenia ankiety żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Buczek z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów zgłoszeniowych do projektu (dzień ich złożenia stanowi pierwszy dzień terminu), w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

Zasady użytkowania instalacji i obowiązki gminy i użytkownika zostaną określone w zawartej przez obie strony umowie. Projekt umowy zostanie przygotowany przez Gminę Buczek przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Po pięciu latach użytkowania instalacja przechodzi na własność użytkownika na zasadach określonych w zawartej umowie.

W przypadku dużego zainteresowania projektem, o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

Projekt  realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z IZ umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz otrzymania przez Gminę Buczek dofinansowania na jego realizację.

Załączniki:

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie

Ankieta (arkusz ustaleń projektowych)

Umowa użyczenia

Skip to content