Gmina Buczek złożyła wniosek o dofinansowanie OZE

Gmina Buczek złożyła wniosek o dofinansowanie OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV:  Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2.: Odnawialne źródła energii.

Celem projektu jest budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Buczek. W ramach projektu zaplanowano wykonanie robót montażowych związanych z budową 158 mikroinstalacji fotowoltaicznych i 10 instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych w gminie Buczek. Instalacje wykorzystujące energię słoneczną będą służyć produkcji energii elektrycznej i cieplnej do bieżącej konsumpcji w budynkach, w których zostaną zamontowane. Wartość projektu to: 2.264.374,80zł, z czego możliwe jest do pozyskania ze środków europejskich 1.778.251,00.  

Skip to content