Zawiadomienie o zmianie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Buczek

Informuję, że Uchwałą Rady Gminy Buczek Nr XII/109/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 3165) – została ustalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.07.2020 r. w wysokości 17,00 zł od osoby.

Wysokość opłaty została ustalona  jako iloczyn nowej stawki i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Za miesiące styczeń – czerwiec 2020 r. wysokość opłaty pozostaje bez zmian tj. 10 zł od osoby.

 

uchwala-XII-108-2020 – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek

uchwala-XII-109-2020 – w sprawie wybór metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty

uchwala-XII-110-2020 – w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala-XII-111-2020 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów …

uchwala-XII-112-2020 – w sprawie zwolnienia w częsci z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujacych bioodpady w kompostowniku przydomowym

uchwala-XII-113-2020 – w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala-XII-114-2020 – uchylajaca uchwałę Nr IV-37-2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Od 01.07.2020 r. terminy wnoszenia opłat uległy zmianie w następujący sposób:

1) za miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. – do 15 lipca 2020 r.;

2) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020 r. oraz w latach kolejnych – uiszczana będzie miesięcznie z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można  wnosić: w punkcie kasowym znajdującym się w tutejszym urzędzie, przelewem lub przekazem pocztowym  na rachunek bankowy Gminy Buczek, ul. Główna 20; 98-113 Buczek – 14 9270 1016 0100 0013 2001 0319.

Informuje się ponadto, że  jest obowiązek złożenia nowej deklaracji w przypadku:

1)         Złożenia oświadczenia przed dniem 01.07.2020r., że odpady komunalne nie są
w sposób selektywny zbierane i odbierane;

2)         Posiadania kompostownika oraz chęci skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3)         Zmiany danych (np. zmiana ilości osób zamieszkujących) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)         Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych, dotyczy to również zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Buczek, uchwałą nr XII/112/2020 z dnia 15 maja 2020r., zwalnia w części stanowiącej kwotę 1,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest oświadczenie w złożonej deklaracji o zbieraniu odpadów biodegradowalnych powstających na nieruchomości, że będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.

Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób

Nieruchomość zamieszkała, brak kompostownika przydomowego

5 osób zamieszkujących daną nieruchomość  x 17,00 zł nowa miesięczna stawka od osoby  = 85,00 zł opłata miesięczna

Nieruchomość zamieszkała, posiadanie kompostownika przydomowego i skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady (informacja podana
w nowym wzorze deklaracji od dnia 01.07.2020 r.)

5 osób zamieszkałych zamieszkujących dana nieruchomość  x 17,00 zł nowa miesięczna stawka od osoby  = 85,00 zł opłata miesięczna

85,00 zł – 1.00 zł zwolnienie dotyczące kompostownika przydomowego = 84,00 zł opłata miesięczna

UWAGA:

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za II półrocze 2020 r. tj. lipiec – grudzień należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od 01.07.2020 r.

Ww. opisana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych. W pojemnikach i workach nie należy umieszczać odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę podwyższoną, to jest 34,00 zł od jednego mieszkańca (dwukrotność stawki 17,00 zł).

Wzór nowej deklaracji obowiązujący od 01.07.2020r. można pobrać w tutejszym urzędzie lub na stronie internetowej Gminy Buczek www.buczek.pl.

uchwała-XII-113-2020-deklaracja-załącznik-nieruchomości-zamieszkałe

uchwała-XII-113-2020-deklaracja-domki-letniskowe

 

* – deklarację należy wydrukować i wypełnić ręcznie

Deklarację z załącznikiem można również przesłać za pośrednictwem platformy E-Puap jako zeskanowany załącznik do pisma ogólnego.

Izabela Grzegorek

Skip to content