Uczymy się dla życia

Od 1 marca w Szkole Podstawowej w Czestkowie trwają zajęcia prowadzone w ramach realizacji projektu pt.: „Uczymy się dla życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 760.000,00 zł , wkład własny pochodzący z budżetu gminy Buczek to 56.500,00zł
Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności naszych uczniów oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Uczniowie biorący udział w zajęciach będą rozwijać kompetencje kluczowe, które są połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw prospołecznych. Kompetencje kluczowe potrzebne są do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia oraz bycia aktywnym obywatelem. Ważne są one dla każdego ucznia.
Dzięki realizacji niniejszego projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

• Uczniowie którzy mają trudności adaptacyjne wynikające z ich deficytów, będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

• Uczniowie w szczególności będą doskonalić umiejętność komunikowania się w języku obcym, uczenia się i zarządzania czasem, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, umiejętność pracy zespołowej, kompetencji matematycznych, chemicznych i przyrodniczych, informatycznych oraz społecznych.

• Poprawiona zostanie jakość infrastruktury edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych,

• Szkoła uzyska najnowocześniejsze pracownie przedmiotów ścisłych, pracownię przyrodniczą, a także pracownie? informatyczna? i salę, w której usprawniany będzie ruch z elementami integracji sensorycznej.

• Prowadzone zajęcia pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać zdobytą wiedzę poprzez prowadzenie doświadczeń, badań czy testów. Praca w niewielkich grupach 8-12 osobowych zapewni dobrą organizację pracy podczas zajęć, pozwoli zwrócić większą uwagę na ucznia, jego predyspozycje i zdolności, oraz nauczy pracy zespołowej.

• Wsparciem w programie objęci zostaną również nauczyciele, dla których zaplanowane zostały szkolenia z zakresu:
-stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym,
-pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne,
-stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej.

Skip to content