Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za rok 2020

6 marca 2021r. w lokalu Świetlicy Wiejskiej  w Bachorzynie  odbyło się XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r..

Walne Zgromadzenie ze względu na trwającą pandemię COVID-19 odbyło się w dwóch salach Świetlicy, z zachowaniem szczególnej ostrożności, (obowiązkowe zastosowanie maseczek ochronnych i żelu do dezynfekcji rąk), bez udziału zaproszonych gości.

W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przedstawiła prezes kol. Jadwiga Ratajczyk.

Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem, ze względu na istniejąca pandemię COVID-19. Toteż działalność Stowarzyszenia była bardzo ograniczona.

Mimo trwającej pandemii sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich i mieszkańców z Bachorzyna było w 2020 roku pozyskanie środków  na  projekt w formie dotacji pod nazwą: „ Nasze miejsce na ziemi – Świetlica wizytówką Bachorzyna”  dofinansowany ze środków  programu „ Działaj Lokalnie „ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem „ na ogólną kwotę 6.070,- zł. Zadaniem projektu było  kontynuowanie działań z roku 2019 poprzez dalsze zagospodarowanie terenu-placu wokół Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie. Ze względu na pandemię COVID-19 projekt  realizowany  był z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Pozyskane środki  przeznaczone zostały na zakupienie grysu na alejkę prowadzącą od głównej ulicy do wejścia do budynku świetlicy, kosiarki do trawy, preparatu zwalczającego chwasty, kijków nordic walking, wody mineralnej, jednorazowych maseczek i rękawic, mydła antybakteryjnego i żelu do dezynfekcji rąk.

Kolejnym sukcesem Stowarzyszenia w 2020 roku mimo pandemii było otrzymanie dotacji rządowej w kwocie 3.000,-zł  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łasku. Środki z tej dotacji  przeznaczone zostały na zakupienie : bluzek dla wszystkich członkiń, pokrycie kosztów autokaru za przejazd członkiń na spotkanie integracyjne, tuszu do drukarki.

W 2020 roku członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w przedsięwzięciu „Pompki dla Wojtusia”. Wszystkie koleżanki  wykonały symbolicznie pompki i postanowiły przekazać kwotę 200,- zł na konto chorego na SMA1 (zanik mięśni ) Wojtusia Howisa zam. Galewice.

XI  WZCz ( Sprawozdawcze ) Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za okres 01.01.2020 r-31.12.2020 r.słowa podziękowania za otrzymaną pomoc jaką Stowarzyszenie otrzymało w 2020 roku, Zarząd kieruje do :

Wójta Gminy Buczek – Pana Bronisława Węglewskiego, p. Jolanty Nietupskiej  –  Dyrektor  GOKiS, p. Mieczysława Grabarza – Sołtysa sołectwa Bachorzyn, p. Mariusza Kowalczyka – radnego Gminy  Buczek, p. Małgorzaty Dębkowskiej – Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” w Zelowie, p. Macieja  Zawiasy, p.Tomasza Kansy, p. Rafała i p. Henryka Zelmozer, p. Rafała Witusika, p. Józefa Malinowskiego, kolegów z OSP Buczek, koleżanek  i kolegów z Urzędu Gminy.

W imieniu Zarządu prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczasową działalność i prosiła  o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

Skip to content