Mamy Wojsko w Powiecie

Miło Nam poinformować, że Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski, w dniu 11 marca 2024r. został powołany na Doradcę Ministra Obrony Narodowej do spraw współpracy z samorządem terytorialnym przez Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jest to bardzo ważne wydarzenie, że wojsko w gminie Buczek i Łasku będzie miało w tych strukturach reprezentanta gmin związanych typowo z wojskiem. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) diagnozowanie i analiza problemów oraz potrzeb lokalnych społeczności związanych z obecnością jednostek wojskowych na danym terenie;
2) przedstawianie propozycji obszarów wymagających wsparcia i pomocy ze strony administracji rządowej dla samorządów objętych aktywnością wojska;
3) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) analiza oczekiwań społecznych w aspekcie bezpieczeństwa i obronności kraju oraz zarządzania kryzysowego;
5) udział z głosem doradczym w naradach i spotkaniach organizowanych w resorcie obrony narodowej;
6) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej informacji, opinii i propozycji wynikających z prowadzonej działalności.

Skip to content