Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.
Świadczeni wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:
Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.
Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.
Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Buczek będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa na podstawie posiadanych dokumentów.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, które nie zachowały się lub zostały przekazane do Archiwum Państwowego, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1. pkt 1 lit b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.). Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wójt Gminy Buczek
Bronisław Węglewski

Skip to content