Budżet Gminy Buczek na rok 2020

Opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie Budżetu Państwa na rok 2020r.

Omówienie projektowanych dochodów Budżetu Gminy Buczek na roku 2020

Ogólna kwota dochodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2020 to 24.377.380 zł.

Z czego kwota 60.700 zł, to dochody majątkowe, natomiast kwotę 24.316.680 zł, stanowią dochody bieżące.

Dochody majątkowe to 0,25 % dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące to 99,75 % dochodów ogółem.

Przyjęte do budżetu kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz planowane wzrosty poszczególnych źródeł dochodów podatkowych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Buczek na rok 2020. Dochody z podatków kształtują się następująco:

budżet 2020 - tabela 1

Do ważniejszych źródeł dochodów, oprócz dochodów podatkowych należą:

  1. W ramach dochodów bieżących:

– §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)     4.379.966 zł, kwota ta może być poważnie zmniejszona w związku z ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z koronawirusem.

– §2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa          5.027.223 zł,

W tym:

a) oświatowa – 4.095.286 zł, – subwencja nie pokrywa w pełni nawet płac nauczycieli. Do samych wynagrodzeń oświaty z budżetu Gminy Buczek dokładana jest kwota 2.500.000 zł. (dane za rok 2019)

b) wyrównawcza – 931.937 zł.

 – dotacje i środki na cele bieżące – 7.707.283,38 zł,

 

Omówienie projektowanych wydatków Budżetu Gminy Buczek na roku 2020

Przy opracowywaniu planu wydatków przyjęto założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa.

Ogólna kwota wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2020 to 26.734.315,60 zł.

Z czego kwota 2.434.000 zł, to wydatki majątkowe (inwestycyjne), natomiast kwotę 24.300.315,60 zł, stanowią wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne wzrosną do około 5.000.000 zł ponieważ wkrótce realizować będziemy inwestycje współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej – „Budowa prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek” oraz wprowadzona zostanie kwota nadwyżki i wolnych środków z roku 2019 w kwocie 2.900.000 zł. na pokrycie kosztów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe to 9,10% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące 90,90% wydatków ogółem.

Rok 2020 to kolejny rok działania Gminy jako podmiotu organizującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W budżecie Gminy Buczek po stronie dochodów przyjęto kwotę 665.000zł (w klasyfikacji 90002§049) zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców oraz planowanym wzrostem opłaty od dnia 1.07.2020 r.  Opłaty, w chwili obecnej wynoszą 10 zł/mc od 1 mieszkańca, a w przypadku nie prowadzenia segregacji odpadów 20 zł/mc. W połowie roku 2020 przeprowadzony zostanie przetarg na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Buczek. Planując wydatki na ten cel brano pod uwagę to, że kwota będzie wyższa niż do tej pory. Jednak dokładne szacunki i kalkulacje przeprowadzane będą w drugim kwartale 2020 roku.

budżet 2020 - tabela 2

Największymi zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi na rok 2020 są:

– Przebudowa drogi gminnej nr 103109E Brodnia Górna – Buczek – 984.000 zł.,

– Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów – 340.000 zł.,

– Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle – 100.000 zł.

– Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek – 350.000 zł.

– Przebudowa drogi Sowińce – Strupiny gm. Buczek – 300.000 zł.

– Przebudowa drogi Czestków F gm. Buczek – 100.000 zł.

– Rozbudowa układu wodociągowego i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczek – 100.000 zł.

W układzie Działów klasyfikacji budżetowej wydatki Budżetu Gminy Buczek na rok 2020 przedstawiają się następująco:

budżet 2020 - tabela 3

Według stanu na dzień 14 kwietnia 2020 r. Gmina Buczek nie posiada kredytów ani nie planuje się ich zaciągać. Możliwe jest ewentualnie jedynie zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które są umarzane do 50% jeżeli realizować będziemy zadania z zakresu ochrony środowiska. Nie wyklucza się też realizacji zadań proekologicznych, na które możemy pozyskać dotacje do wysokości 40-60% kosztów zadania.

W kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy informacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzeniu pożyczki zaciągniętej w 2016 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Buczku w kwocie 555.940,00 zł, wraz z odsetkami. Środki te są przykładem na to, że pożyczki z WFOSiGW w Łodzi są elementem zasilania budżetu gminy usprawniającym procesy inwestycyjne. 

Grażyna Jędryka

 

Skip to content