Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Maleni

Niemalże prosto z akcji strażacy ochotnicy z Maleni udali się na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, gdyż wcześniej uczestniczyli w akcji ratowniczej w sąsiedniej Gminie Sędziejowice, dotkniętej niszczącą siłą wichury i burzy. Druhowie z Maleni we współpracy z innymi jednostkami pomagali mieszkańcom w zabezpieczeniu domostw i w usuwaniu skutków ogromnej wichury, która przetoczyła się przez Powiat Łaski.

Podczas zebrania (10.07.2021r) podsumowywano 5-letnią kadencję obecnych władz OSP, a także wybrano nowe władze na następną kadencję. W zebraniu, uczestniczyli członkowie czynni, wspierający oraz honorowi jednostki, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście wśród których był: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Janowski, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Wiceprezes Wojewódzki OSP RP i Prezes Powiatowy OSP RP w Łasku dh Wojciech Pokora, Komendant Powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki, Wójt Gminy Buczek, a zarazem Prezes Gminny OSP Bronisław Węglewski, Przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński, Komendant Gminy OSP Wiktor Papuga oraz Radny Gminy Buczek Mieczysław Pawlak.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu OSP w Maleni – dh Tomasz Kaczmarek. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego przekazano druhowi Mateuszowi Pawlakowi. Sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawił prezes dh Tomasz Kaczmarek. Prezes omówił zaangażowanie jednostki w wyjazdy związane z pożarami i innymi zdarzeniami, pracę społeczną, szkoleniową, organizacyjną jednostki.

W sposób szczególny podziękował Wójtowi i Radzie Gminy Buczek za przekazanie kwoty 3.500 zł jako dotacji celowej na wykonanie oświetlenia budynku strażnicy wraz z garażami.

Podziękował strażakowi zawodowemu i druhowi z OSP w Maleni Sewerynowi Pogockiemu za przygotowanie i przeprowadzenie nocnych ćwiczeń bojowych w aparatach oddechowych w pełnym zadymieniu z druhami jednostki wyjeżdżającymi do pożarów i zdarzeń. Było to cenne nowe doświadczenie, z którym w praktyce mogą spotkać się strażacy.

Szczególną uwagę zwrócił na działania związane z pozyskaniem następnego samochodu strażackiego, dziękując za osobiste zaangażowanie Wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu i Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Łodzi st. bryg. Grzegorzowi Janowskiemu, który na początku sprawowania swojego stanowiska wyraził zgodę na użyczenie , a od maja br. nieodpłatne przekazanie jednostce w Maleni średniego samochodu pożarniczego marki „Mercedes” GBARŁ 2,5/16. Komendant Wojewódzki PSP z rąk Prezesa Kaczmarka odebrał pamiątkową statuetkę za pomoc jednostce w pozyskaniu pojazdu strażackiego, a tym samym wkład w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Poprzedni samochód pożarniczy DAF GINAF udało się sprzedać innej jednostce OSP. Część środków ze sprzedaży samochodu- zgodnie z propozycją Wójta Bronisława Węglewskiego – zostanie przeznaczona na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla strażnicy, co wydatnie zmniejszy koszty utrzymania obiektu w następnych latach. Pozostałe środki będą zabezpieczone na ewentualne kupno nowego ciężkiego samochodu dla jednostki, który zdaniem Prezesa Tomasza Kaczmarka w obszarach leśnych jest konieczny dla prawidłowego prowadzenia akcji gaśniczych.

Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Andrzej Listoś.   Skarbnik jednostki wskazał na obszary wydatkowania środków, a więc opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie samochodów, przeglądy, zakup kuchni gazowej, wywozy śmieci, malowanie strażnicy (wc, świetlicy, korytarzy). Prace remontowe, montażowe i konserwacyjne wykonywali druhowie oczywiście nieodpłatnie, a mimo tego wydatki i tak przekroczyły kwotę 30 tysięcy zł.

prezydium OSP Malenia w trakcie walnego zebrania

Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która pochylając się nad wielkością i sposobem wydatkowania środków wnioskowała o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium, co się stało wkrótce po jednomyślnym stanowisku zebranych członków jednostki, a ustępujący Zarząd otrzymał rzęsiste brawa i gratulacje od zaproszonych gości i innych druhów.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie podziękowań dla druhów za zaangażowanie i prace na rzecz rozwoju jednostki.

Przyjęto też nowych członków jednostki: Paulinę Sęk-Wasielewską i Mikołaja Głodka. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP w Buczku.

Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP w Buczku.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 Prezes OSP – dh Tomasz Kaczmarek,

Naczelnik – dh Mateusz Pawlak

Z-ca naczelnika dh Rafał Witusik

Sekretarz – dh Jerzy Pogocki

Skarbnik – dh  Andrzej Listoś

Gospodarz – dh Dawid Sowiak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – dh Filip Klos

Sekretarz – dh Paulina Sęk -Wasielewska

Członek – Łukasz Witusik

Przedstawicielami do Zarządu Gminnego zostali: dh Tomasz Kaczmarek, dh Jerzy Pogocki.

Delegatami do Zarządu Gminnego zostali: dh Tomasz Kaczmarek i dh Rafał Witusik 

Strażacy z OSP w Maleni wyjeżdżali w roku 2020 do działań ratowniczych 36 razy, w tym 8 razy do pożarów, 6 razy z powodu skutków wichury, do wypadków komunikacyjnych 2 razy oraz 17 razy podejmowano działania związane z pandemią. W ramach interwencji dysponowani byli m. in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, pożarów środków transportu, wypadków i kolizji drogowych, pożarów lasów, upraw, ściernisk, nieużytków.

 Aktualnie jednostka OSP Malenia liczy 37druhów:

– 37 członków czynnych, w tym 16 kobiet,

– 4 członków wspierających,

– 4 członków honorowych

Na zakończenie zebrania dh Jerzy Pogocki w związku z 75 rocznicą istnienia jednostki przypomniał zebranym najważniejsze fakty z jej przeszłości. Jubileusz w związku z pandemią nie mógł się odbyć, ale zebrani dowiedzieli się z przytoczonych wiadomości z kroniki OSP, że jednostka założona została w roku 1946 przez Józefa Owczarka, Jana Klimczaka, Antoniego Niewulskiego, Wojciecha Rejmonczyka, Romana Skowronka i Tomasza Drećkę.

Budynek strażnicy funkcjonuje od 1966 r., a od 2010r. w obecnym kształcie po remoncie i rozbudowie. Ogromne zasługi w tym przedsięwzięciu, jak i rozbudowie innych strażnic w gminie Buczek w następnych latach należy przypisać Wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu. Od 2004 r. jednostka posiada lekki samochód pożarniczy marki Ford, a od wiosny następnego roku ciężki samochód pożarniczy, używany DAF, który służył do ubiegłego roku. W tym samym czasie OSP w Maleni została włączona też do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnniczego. Największą chlubą jednostki są i były drużyny pożarnicze, które wiele razy wygrywały w przeszłości sportowe zawody pożarnicze gminne i powiatowe.

Zebrania OSP w Maleni są okazją do spotkania i wspólnych rozmów nie tylko druhów, ale całych rodzin z kilku sołectw, skąd rekrutują się strażacy ochotnicy.

Zebranie zakończono wspólną kolacją oraz wieczorkiem tanecznym.

  1. Z.
Skip to content