Transport na szczepienia

W Urzędzie Gminy w Buczku utworzony został telefoniczny punkt potrzeb transportowych

 oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS- CoV-2

Zarejestrowani na szczepienie przeciwko wirusowi mieszkańcy będą mogli skorzystać ze specjalnie zorganizowanego dowozu do punktu szczepień.

Kto może skorzystać z dowozu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

 

Informacje w powyższym zakresie udzielane będą

 w Urzędzie Gminy w Buczku

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00  –  15.00

pod numerem   43 677 40 11

                             609200570

 

Punkt szczepień przeciw Covid -19  na terenie Gminy Buczek:

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku,

Prosta 3    tel . 43 677 40 29

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

 

Administrator, dane kontaktowe Gmina Buczek, reprezentowany przez Wójta Gminy Buczek z siedzibą na ul. Głównej 20, 98-113 Buczek, kontakt:

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@buczek.org.pl,

2) telefonicznie: 43 677 40 11

3) pisemnie: ul. Główna 20, 98-113 Buczek

Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie Gminy Buczek został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@buczek.pl lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu).
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Buczek w celach:

1)      wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lig. g) RODO w szczególności zadań wynikających z:

 

·         Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

·         Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

 

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 10 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

1)      Przewoźnicy;

2)      Jednostki organizacyjne ochotniczej straży pożarnej lub Państwowej Straży Pożarnej.

Prawa osoby, której dane  dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd Gminy Buczek mają prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3)      żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4)      żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd Gminy Buczek nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Skip to content