Śmieci bez ograniczeń

Informujemy, że w ramach zawartej z wykonawcą umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji odbierane są wszystkie odpady komunalne (bez ograniczeń) wytworzone przez mieszkańców w skład, których wchodzą: odpady zmieszane, odpady segregowane takie jak metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, popiół, papier i tektura. Odpady budowlane, rozbiórkowe, poremontowe oraz azbest nie są objęte zbiórką.
Odpady komunalne obierane są z dostarczonych przez gminę pojemników oraz worków. W przypadku większej ich ilości mieszkaniec w dodatkowe worki zaopatruje się w urzędzie gminy w Buczku pok. Nr 10,  dostarcza je również firma odbierająca odpady bądź mieszkaniec zapewnia je we własnym zakresie (odpady ilościowe bez ograniczeń)

Skip to content