Nowe zasady gospodarki odpadami

Zawiadomienia o zmianie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Buczek

Informuję, że w dniu 18.12.2018 roku Rada Gminy Buczek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Buczek. W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego będą obowiązywały nowe stawki opłaty za odpady komunalne w wysokości:
a) 10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane,
b) 20 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje również ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:
a) w przypadku gdy odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane – 200 zł za rok;
b) w przypadku gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane – 400 zł za rok.

Uchwała-XXXVI-290-2018 – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała Nr XXXVI-291-2018 – W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług

Uchwała Nr III-20-2019 W sprawie metody ustalenia opłaty oraz ustalenie stawki

Uchwała Nr V-42-2015 – W sprawie wzoru deklaracji

Uchwała Nr V-43-2015  – W sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

Termin wnoszenia opłat nie uległ zmianie. W ramach przypomnienia informujemy, iż opłaty uiszczamy:

1) za miesiące styczeń, luty, marzec – do 15 kwietnia danego roku;
2) za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – do 15 lipca danego roku;
3) za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 października danego roku;
4) za miesiące październik, listopad, grudzień – do 31 grudnia danego roku.
W przypadku nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości wnosi za cały rok z dołu, do dnia 15 października danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy Gminy Buczek – 14 9270 1016 0100 0013 2001 0319.

Dodatkowo opłaty będą zbierane przez Sołtysów w formie inkasa.

Wraz ze zmianą wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI (zmiany bądź korekty deklaracji należy składać w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób na nieruchomości zamieszkałej związane z narodzinami, zgonami wyjazdami, bądź zmianą sposobu zbierania odpadów selektywny bądź nieselektywny (zmieszany).
W przypadku składania deklaracji należy podawać faktyczną liczbę osób zamieszkałych, a nie zameldowanych.

Przykładowe wyliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób (odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny):
opłata stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na nieruchomości oraz stawki opłaty, tj. 5 (osób) x 10 zł (stawka opłaty) – co daje 50 zł/m-c tj. na cały rok wyjdzie kwota 600 zł.

UWAGA:
W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc styczeń lub kolejne miesiące 2019 r. , należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od 01.01.2019 r.

Deklaracja z załącznikiem (domki letniskowe) format pliku (.pdf)

Deklaracja z załącznikiem (nieruchomości zamieszkałe) format pliku (.pdf)

* – deklarację należy wydrukować i wypełnić ręcznie

Deklarację z załącznikiem można również przesłać za pośrednictwem platformy E-Puap jako zeskanowany załącznik do pisma ogólnego

Jak segregować odpady?

Segregacja odpadów komunalnych dotyczy następujących rodzajów odpadów komunalnych: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła opakowaniowego, odpadów ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon samochodów osobowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Odpady komunalne segregowane takie jak tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach i rozdzielać według poniższych zasad.

W pierwszym pojemniku oznaczonym naklejką z napisem Metale i tworzywa sztuczne gromadzimy: metale i tworzywa sztuczne np. butelki z tworzyw sztucznych oraz inne opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe np. kartony po sokach oraz metal np. puszki. Musimy pamiętać by zgnieść opakowania oraz odkręcić nakrętki z butelki (zajmują wtedy mniej miejsca) – odpady odbierane będą raz na miesiąc sprzed posesji w pojemnikach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
Do pojemnika należy wrzucać m.in.: opakowania wielomateriałowe np. opakowania po mleku, sokach i napojach, puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp.), drobny złom żelazny i metali kolorowych (np. kapsle, stare nożyczki).
Do pojemnika nie należy wrzucać: opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego i faksowego, zatłuszczonego i brudnego papieru, artykułów higienicznych, opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, opakowań po aerozolach, styropianu, gumy, zabawek, sprzętu RTV i AGD

W drugim pojemniku oznaczonym naklejką z napisem Szkło gromadzimy: szkło białe i kolorowe np. butelki, słoiki. Powinny być pozbawione metalowych nakrętek i kapsli (te wrzucamy do pierwszego pojemnika) – odpady odbierane będą raz na kwartał sprzed posesji w pojemnikach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
Do pojemnika należy wrzucać: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
Do pojemnika nie należy wrzucać.: szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami), szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany i ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arcoroc, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, reflektorów, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
WAŻNE: Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne.

W trzecim pojemniku oznaczonym naklejką Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzimy: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałości po sortowaniu) – odbierane będą raz na miesiąc w sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
Do pojemnika należy wrzucać m.in.: zabrudzone opakowania z tworzyw sztucznych, których umycie jest niemożliwe, zabrudzony i mokry papier, butelki po olejach spożywczych, lakierowany lub foliowany papier z folderów reklamowych, porcelanę i ceramikę, talerze, szklanki itp., potłuczone szyby, zabawki małych rozmiarów, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, artykuły higieniczne, pampersy, kalki, papier termiczny, faksowy.
Do pojemnika nie należy wrzucać: odpadów niebezpiecznych, m.in. opakowań po lekach, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów), sprzętu AGD i RTV oraz innych odpadów, które należy segregować.

W czwartym pojemniku oznaczonym naklejką Popiół gromadzimy: popiół z domowych kotłowni – odbierany będzie raz na miesiąc sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
Ważne: Do pojemników nie wrzucamy gorącego popiołu, środków chemicznych !!!

Ponadto zostanie dostarczony worek w kolorze niebieskim z napisem papier i tektura – do którego należy wrzucać gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, zeszyty, kartony, tekturę, katalogi, prospekty, worki papierowe, papier pakowy.
WAŻNE:
– papier i tektura nie mogą być mokre – wilgotność to istotny parametr jej jakości – oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika inne odpady surowcowe, które spowodują ich zabrudzenie.
.
Ponadto zostanie dostarczony worek w kolorze brązowym z napisem BIO do którego należy wrzucać odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów tj. odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.) drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną trawę i liście, trociny i korę drzew, resztki jedzenia (bez mięsa).
Nie wrzucać: kości zwierząt, resztek mięsa worków foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.

POZOSTAŁE SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE ZBIERAMY ODRĘBNIE I POZBYWAMY SIĘ ICH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.

ZUŻYTE BATERIE (małe ogniwa) – zbieramy odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych i dostarczamy osobiście do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy w Buczku ul. Głowna 20, 98-113 Buczek-przed budynkiem)

PRZETERMINOWANE LEKI – przeterminowane leki oraz ich opakowania należy gromadzić odrębnie od innych odpadów komunalnych i dostarczać osobiście do specjalnych pojemników ustawionych w aptece (Buczek ul. Główna) SPZPOZ w Buczku ul. Prosta 3.

CHEMIKALIA: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne odbierane będą raz w roku sprzed posesji w terminach podanych do publicznej wiadomości.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory, odkurzacze, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi należy gromadzić odrębnie od innych odpadów komunalnych. Odbiór tych odpadów odbywał się będzie dwa razy w roku tj. sprzed posesji oraz dostarczane osobiście (festyn recyklingowy – w zamian za dostarczone urządzenia otrzymać będzie drzewko lub krzew). Informacja o planowanej zbiórce zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I MEBLE: stoły, szafy, szafki, krzesła, kanapy, sofy, dywany, materace, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów, odpady sanitarne (m.in. wanny, umywalki, muszle toaletowe), grzejniki, rolety, panele, ramy okienne, drzwi, akumulatory, zużyte opony odbierane będą 2 raz w roku 2019 oraz 1 raz w roku 2020 sprzed posesji. Informacja o planowanej zbiórce zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Skip to content