Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Buczek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy  do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2022 rok. Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza. Opinie do programu można składać do dnia 28 października 2021 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście w Urzędzie Gminy w Buczku przy ul. Głównej 20 – w godzinach pracy urzędu.

Skip to content