Informacja w sprawie interwencji z udziałem sfory psów

Buczek, 07.09.2023

                                                       Szanowni mieszkańcy,

     W związku z interwencjami, które miały miejsce w m. Buczek ul. Szadek z udziałem  sfory psów powołując się na Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek przyjęty Uchwałą nr XXVI/260/2022 z dnia 15 kwietnia  2022 r.  oraz art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń – prosimy o zapewnienie należytej opieki i nadzoru psom znajdującym się na terenie posesji właścicielskich.

Zgodnie z § 17 w/w Regulaminu właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzęta domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, natomiast

  • 18 Regulaminu stanowi, iż w miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne byłoby to nieuzasadnione.

Nadto zgodnie z brzmieniem art. 77 Kodeksu wykroczeń:

  • 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  • 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Z interwencji podejmowanych przez podmiot zobowiązany do wyłapywania psów wynika, że to psy właścicielskie najczęściej opuszczają notorycznie posesję i atakują przechodniów w tym dzieci, stwarzając tym samym dla nich poważne zagrożenie.

W przypadku nie zastosowania się do w/w prośby będziemy zmuszeni do skierowania sprawy w stosunku do osób określonych przez podmiot wyłapujący zwierzęta  do postępowania karno-mandatowego (art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń) bądź odebrania zwierzęcia i obciążenia dotychczasowego właściciela lub opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia (art. 7 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie zwierząt  z dn. 21 sierpnia 1997 r.)

Skip to content