Zwrot podatku akcyzowego 2023

Urząd Gminy w Buczku informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta Gminy Buczek w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 styczna 2023 r;
  2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności – klasa PKD;
  3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
  4. wszystkie aktualne umowy dzierżaw.
  • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju.
  • Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysokości 40-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2023 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2022 roku).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 3-30 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Buczku (pok. nr 1 – hol).

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o produkcji rolnej

Skip to content