Zgłoś swój piec!

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku  zobowiązany jest  złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy (liczone od 1 lipca 2021) , natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni (od pierwszego uruchomienia źródła ciepła).

Deklaracje będzie można składać:

1) w formie elektronicznej, czyli przez internet przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Buczku

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 436774474, 436774497.

W załączeniu :

deklaracja – budynki mieszkalne

deklaracja-budynki niemieszkalne

 

Skip to content