Zebranie strażaków ochotników w Buczku w 2022r.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku zaprosił w dniu 26 marca 2022r. druhów ochotników na zebranie sprawozdawcze, podsumowujące pracę społeczną i służbę   na rzecz mieszkańców  w minionym roku.  Było to już ostatnie zebranie sprawozdawcze na terenie gminy.

Należy dodać, ze przeprowadzenie walnego zebrania jest obowiązkiem każdej OSP wynikającym z jej statutu. Wśród przybyłych na zebranie gości znaleźli się: posłowie Tadeusz Woźniak i Piotr Polak, przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Woj. Łódzkiego Iwona Koperska, Komendant Powiatowy PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki, prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” Anna Doliwa. Władze samorządowe gminy Buczek reprezentowali Wójt Bronisław Węglewski pełniący również funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP  oraz skarbnik gminy Grażyna Jędryka.

Podczas zebrania przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Buczku przedstawili sprawozdania za 2021r.: dh Włodzimierz Czech z działalności jednostki, dh Maciej Zawiasa sprawozdanie finansowe oraz dh Wiktor Krakowski sprawozdanie komisji rewizyjnej. Druhowie omówili szczegółowo swoje osiągnięcia, plany, skupiono się również na zbliżającym się jubileuszu 100-lecia jednostki, którego obchody zaplanowano na 28 sierpnia br. Powołano też komitet organizacyjny obchodów.

Jednostka skupia 55 druhów, w minionym roku działała pomimo ograniczeń pandemicznych bardzo sprawnie, zanotowano 71 różnych zdarzeń: 9 pożarów, 61 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. Do tego możemy doliczyć 30 wyjazdów gospodarczych.

Jedną z większych akcji, w których brali udział ochotnicy z Buczku był pożar pryzmy odpadów przeznaczonych do recyklingu w Woli Łaskiej, gdzie strażacy wracali do bazy po ponad 25 godzinach działań. Drugim zdarzeniem było usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad powiatem łaskim, w szczególności nad gminą Sędziejowice.

Jednostka brała udział w manewrach powiatowych na terenie gminy Wodzierady oraz w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego prowadzonym z udziałem kpt Tomasza Mendaka z Komendy Powiatowej PSP w Łasku. Druhowie z OSP w Buczku wzięli też udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez OSP w Maleni. Zakres ćwiczeń obejmował szeroko pojęte pożary, ratownictwo techniczne oraz łączność. Duży nacisk położony był również na bezpieczeństwo działań ratowników.

Staraniem komendanta gminnego  Włodzimierza Czecha organizowane były też w minionym roku pokazy sprzętu ppoż. oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W roku sprawozdawczym dokonano uzupełnienia w wyposażeniu jednostki w niezbędny sprzęt. Podczas zebrania druhowie zostali poinformowani o przyjęciu nowego członka Arkadiusza Gawlika do składu komisji rewizyjnej i powierzeniu  mu funkcji przewodniczącego.

Dużo ciepłych słowach wypowiedzieli też pod adresem druhów goście, podkreślając zaangażowanie i ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Posłowie Tadeusz Woźniak i Piotr Polak odnosili się też do ostatnich wydarzeń na Ukrainie oraz ustawy dotyczącej strażaków ochotników. Podkreślali, że ustawa służy, wspiera i docenia pracę druhów również materialnie, a nie deprecjonuje status strażaka ochotnika.

Również  Przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Woj. Łódzkiego Iwona Koperska odnosiła się do ciężkiej pracy strażaków ochotników, jej dziadek nota bene zakładał straż w rodzinnej miejscowości. Przewodnicząca podziękowała druhom i zarządowi za ich bezinteresowną pracę i zaangażowanie w akcjach oraz pogratulowała druhom z zarządu jednostki absolutorium. Natomiast wójt Bronisław Węglewski, wspierający strażaków od wielu lat  przedstawił plany rozbudowy budynku, w którym znajduje się obecnie strażnica. Poinformował zebranych o złożeniu już stosownych wniosków o dofinansowanie w kwocie około 9 mln. zł. Gospodarz gminy mówił też o innych inwestycjach na terenie gminy w kontekście problemów wynikających ze skoków cen towarów i usług budowlanych. Parlamentarzystom i Przewodniczącej Sejmiku Samorządowego podziękował za wszelką pomoc w pozyskaniu środków na inwestycje gminne. Wójt zaprosił też wszystkich na Krajowe Święto Truskawki, które w tym roku odbędzie się w ostatni weekend czerwca.

Obaj parlamentarzyści i Przewodnicząca Sejmiku Samorządowego zadeklarowali też chęć wstąpienia do komitetu obchodów jubileuszu, co spotkało się z akceptacją druhów ochotników.

Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, a o poczęstunek dla druhów i gości zaproszonych zadbało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna pod kierunkiem Jadwigi Ratajczyk, które jak co roku przygotowało wspaniałe przysmaki kulinarne.  

Andrzej Zieliński

Skip to content