Zebranie strażaków ochotników w Buczku

Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2021 wybierają nowe zarządy i komisje rewizyjne na pięcioletnią kadencję, kończącą się w 2026 roku, są to więc zebrania sprawozdawczo-wyborcze.

W związku z pandemią strażacy ochotnicy mają w tym roku wydłużony okres zebrań, czasami były to zebrania w gronie tylko druhów z określonych jednostek.

Na zebraniach dokonywano analizy realizacji planów, podsumowano kończącą się pięcioletnią kadencję sprawowania funkcji przez członków obecnych władz OSP, a także przeprowadzano wybory.   Walne zebranie dokonuje również wyboru delegatów na zjazdy oddziału gminnego oraz przedstawicieli do nowo wybieranych zarządów oddziału gminnego.

Należy dodać, ze przeprowadzenie walnego zebrania jest obowiązkiem każdej OSP wynikającym z jej statutu.

19 czerwca 2021r. odbyło się zebranie strażaków ochotników w Buczku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł Tadeusz Woźniak, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, zarząd powiatowy OSP, a zarazem gminę Buczek reprezentował Wójt Bronisław Węglewski, który oprócz funkcji Prezesa Gminnego w Buczku jest też Wiceprezesem Zarządu Powiatu OSP RP w Łasku. Na zebraniu byli też Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku Anna Doliwa i Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku młodszy brygadier Karol Bednarski.

Podczas zebrania przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Buczku przedstawili sprawozdania za 2020r.: dh Włodzimierz Czech z działalności jednostki, dh Maciej Zawiasa sprawozdanie finansowe oraz dh Witold Zawiasa sprawozdanie komisji rewizyjnej. Druhowie omówili szczegółowo swoje osiągnięcia, plany, skupiono się również na zbliżającym się jubileuszu 100-lecia jednostki powołując komitet organizacyjny obchodów. Jednostka skupia 55 druhów, w minionym roku działała pomimo ograniczeń pandemicznych bardzo sprawnie, zanotowano 66 wyjazdów do pożarów i zdarzeń. Udało się też, głównie dzięki operatywności druha naczelnika Włodzimierza Czecha pozyskać funkcjonalny i potrzebny do działań sprzęt strażacki: z KSRG wentylator oddymiający, z WFOŚiGW , budżetu gminy Buczek i środków własnych zakupiono za 43.750 zł  aparaty powietrzne, radiotelefony przenośne analogowe cyfrowe, pompę do wody zanieczyszczonej, piłę ratowniczą, detektor wielogazowy, ubrania specjalne, kombinezony itp.

Po raz pierwszy ochotnicy z OSP Buczek wzięli udział w VI Wojewódzkim Turnieju w halową piłkę nożną OSP woj. łódzkiego w Szczercowie o Puchar Prezesa Zarządu Oddz. woj. ZOSP w Łodzi, gdzie zdobyli I miejsce. Niestety z powodu obostrzeń związanych z pandemią nie odbył się turniej krajowy. Druhowie zajęli też IV m-ce w piłce nożnej w VIII Mistrzostwach woj. łódzkiego drużyn OSP  w Sieradzu.

W ciepłych słowach wypowiadali się też goście o działaniach druhów jednostki, podkreślając zaangażowanie i ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Poseł T. Woźniak odniósł się też do planowanych zmian ustawy dotyczącej strażaków ochotników, podkreślając, że wciąż trwają prace nad projektem ustawy, a ustawa w kształcie końcowym ma wspierać i doceniać pracę druhów również materialnie, a nie deprecjonować status strażaka ochotnika.

Również Pani wicestarosta Teresa Wesołowska podziękowała druhom i ustępującemu zarządowi za ich bezinteresowną pracę i zaangażowanie w akcjach oraz pogratulowała wyboru nowym druhom w zarządzie, a wójt Bronisław Węglewski, wspierający strażaków od wielu lat obiecał nawet wesprzeć finansowo jednostkę kwotą 10 tys zł w przygotowaniach do jubileuszu. Gospodarz Gminy Buczek przedstawił też najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez samorząd w tym roku w całej gminie, wymieniając m.in. obok budowanych i remontowanych dróg, plan budowy stacji uzdatniania wody dla mieszkańców gminy za 2.5 mln zł. (z czego 1.8 mln zł to środki zewnętrzne).

Ustępującemu Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy.

Podczas zebrania w formule wyborów jawnych wybrano też nowy zarząd jednostki w składzie:

Prezes – Włodzimierz Czech

Wiceprezes – Wiktor Papuga

Naczelnik – Łukasz Krakowski

Z-ca naczelnika – Bartłomiej Pająk

Skarbnik – Maciej Zawiasa

Gospodarz – Łukasz Maciąg

Sekretarz – Roman Kaźmierczak

Członek – Zygmunt Solecki

Członek – Witold Zawiasa

oraz komisję rewizyjną:

Przewodniczący – Jacek Tyluś

Z-ca przewodniczącego – Andrzej Tobjański

Członek – Wiktor Krakowski

Delegatami jednostki na Zjazd Oddz. Gminnego OSP RP w Buczku zostali druhowie: Włodzimierz Czech, Bronisław Węglewski, Wiktor Papuga i Maciej Zawiasa.

Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, a o poczęstunek dla druhów i gości zaproszonych zadbało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna pod kierunkiem Jadwigi Ratajczyk, które słynie nie tylko w gminie ze wspaniałych wypieków i przysmaków kulinarnych.

Andrzej Zieliński

Skip to content