Zebrania sprawozdawcze OSP gminy Buczek w 2020r.

Prawie 300 druhów ochotników ze wszystkich jednostek gminy Buczek od stycznia do połowy marca br. dokonało podsumowań swoich działań i osiągnięć za 2019r. Przedstawiciele zarządów poszczególnych jednostek z dumą i satysfakcją przedstawiali sprawozdania z działalności – prac społecznych na rzecz OSP, udziału w akcjach ratowniczych i gaśniczych, manewrach i zawodach sportowych. Strażacy ochotnicy to bardzo dobrzy gospodarze, rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem, a także ciekawymi pomysłami kreują życie swoich jednostek.

Bez wątpienia na stworzenie nowych możliwości druhom miała wpływ poprawa infrastruktury jednostek dokonana przy dużym zaangażowaniu władz samorządowych gminy, co dało asumpt do samorealizacji, wdrożenia twórczych planów zarządów OSP.

Prawie wszystkie jednostki dysponują już dobrymi, nowoczesnymi pojazdami. Pewne problemy ma jeszcze straż w Malenii, gdyż 33- letni ciężki samochód DAF GINAF praktycznie powinien już być wycofany z eksploatacji i w przypadku braku nowego pojazdu jednostka będzie miała duże problemy z wywiązaniem się zadań, które nakłada na nią KSRG, dysponując jedynie lekkim Fordem Transitem. Należy dodać, że wójt Bronisław Węglewski nie tylko skierował pisma do podmiotów decydujących o przydziale środków i wspierających zakup tego rodzaju pojazdów, ale również zaoferował pomoc finansową z budżetu gminy w zakupie nowego samochodu dla jednostki. 

Dziś trudno wyobrazić sobie, by jedna z najlepszych jednostek w województwie łódzkim  wskutek braku pojazdu mogła być wycofana z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Należy przypomnieć , że obecnie tylko jednostki z Buczku i Maleni są w naszej gminie w KSRG. Druhowie z Maleni  31 razy brali udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych i  nie zdarzyło im się nie zgłosić gotowości wyjazdu w 2019 roku, a ponadto dwukrotnie zabezpieczali imprezy zorganizowane na terenie gminy (Krajowe Święto Truskawki, wyścig kolarski), brali udział w manewrach, a chlubę i powód do dumy przynoszą im przede wszystkim drużyny sportowe .

Niewątpliwie z tych największych to po raz 3 podwójne Mistrzostwo Powiatu Łaskiego w Zawodach Sportowo-Pożarniczych kobiet i mężczyzn jednostek OSP  oraz II miejsce w MP Strażaków OSP w maratonie zdobyte przez druha Seweryna Pogockiego.

strażacy z woli buczkowskiej

Powody do radości mają też druhowie z Woli Buczkowskiej, ich przebudowana i rozbudowana strażnica z funkcjonalnym zapleczem kuchennym i socjalnym daje możliwości nie tylko aktywnego wypoczynku dla druhów, ale może być miejscem licznych lokalnych imprez i uroczystości. Wójt Bronisław Węglewski osobiście zaangażowany w pomoc przy rozbudowie ,  obiecał również pomoc finansową z budżetu gminy przy budowie kostki  na wjeździe do strażnicy. oraz ogrodzenia placu jednostki. Druhów z Woli Buczkowskiej czeka jeszcze wiele prac gospodarczych przy upiększeniu otoczenia (wyrównanie terenu), ale znając zapał druhów należy sądzić, że planowane prace zostaną szybko wykonane. W tej jednostce był realizowany również ciekawy projekt pobudzenia aktywności fizycznej mieszkańców z udziałem kilkuset osób pod nazwą „Jak Wojtek został strażakiem”. Należy tu podziękować za pomysł, napisanie i realizacje projektu przede wszystkim radnemu i druhowi Wojciechowi Kłosowi, który z ogromnym zaangażowaniem przy wsparciu władz samorządowych i strażaków zorganizował plan całodziennego,   40-kilometrowego rajdu do wszystkich strażnic w gminie. 

zebranie strażackie 2020r. w Buczku

W niedalekiej przyszłości planuje się też przebudowę budynku GOKiS w Buczku, co w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność  tej części budynku, z której korzystają strażacy ochotnicy. Przede wszystkim jednostka, która ma corocznie kilkadziesiąt wyjazdów do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych uzyska szybki  i bezpieczny wyjazd na drogę lokalną, co usprawni udział biorących w akcji druhów. Druhowie z Buczku podczas zebrania podobnie jak inne jednostki zaplanowali szereg działań. Przede wszystkim przygotowany jest głównie przez naczelnika dh. Włodzimierza Czecha projekt pozyskania nowego, funkcjonalnego sprzętu ratowniczo –  gaśniczego na kwotę ponad 43 tys. zł (w tym wsparcie finansowe z budżetu gminy 8 tys. zł). Druhowie planują też udział w szkoleniach prowadzonych przez Komendę PSP  w Łasku, udział w zawodach sportowo – pożarniczych oraz manewrach, a także zakup mundurów galowych.

Bardzo dobrze planują też i realizują swoją misję druhowie z jednostek w Gucinie, Grzeszynie, Luciejowie, Czestkowie i Brodni. Zarządy wszystkich jednostek uzyskały jednogłośne absolutorium  i zaplanowały szereg działań na br. Jednostki  działające poza KSRG miały oczywiście nieliczne wyjazdy do pożarów lub zdarzeń ratowniczych, ale zapał i zaangażowanie w prace społeczne, starty w zawodach sportowo-pożarniczych i manewrach, a także udział w imprezach, uroczystościach i świętach są godne podziwu.

Równie ważnym polem działalności  wszystkich jednostek jest pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, co w pewnym stopniu uniezależnia je od budżetu gminy. Źródłem pomocy finansowej są najczęściej zbiórki za kalendarze, darowizny, przychody za wynajem, dotacje z budżetu gminy, KSRG, TUW, a także organizowanie własnych imprez. Ze środków tych można wykonać opłaty mediów (prąd, woda, ścieki),zakupić sprzęt  strażacki, sprzęt potrzebny w zapleczu kuchenno-sanitarnym, elementy umundurowania, a także wykonać drobne remonty i prace gospodarcze.

Wójt, a zarazem Prezes Zarządy Gminnego OSP Bronisław Węglewski  obecny na prawie wszystkich zebraniach sprawozdawczych nie szczędził pochwał strażakom ochotnikom za ich trud i zaangażowanie w sprawy jednostki i gminy, podkreślał ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w gminie.

Podziękował strażakom  za udział w akcjach ratowniczych  i gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, a także w zabezpieczeniu Krajowego Święta Truskawki oraz udział w świętach państwowych i kościelnych.

Podczas zebrań z druhami, byli też częstokroć obecni mieszkańcy poszczególnych sołectw, co dało wójtowi możliwość do podzielenia się informacjami na temat kondycji finansowej gminy, planowanych inwestycji i  przedsięwzięć gospodarczych realizowanych i planowanych w poszczególnych sołectwach w tym roku.

Andrzej Zieliński

Skip to content