Zasady i terminy rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Buczek

Szanowni Państwo.

 1. W procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2014-2017:
 • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat urodzone w latach 2015
  -2017,
 • do oddziałów przedszkolnych przy  Szkole Podstawowej w Buczku i Czestkowie 
  – dzieci w wieku od 5 do 6 lat urodzone w latach 2014-2015 (czas pracy wynosi 5-6 godz. dziennie, ale dzieci mają możliwość przebywania również na świetlicy szkolnej).

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej
w placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację
o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające
do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

W związku z tym nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się na wolne miejsca do oddziałów zlokalizowanych  w Gminnym Przedszkolu w Buczku.

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Buczek.
 2. W celu przyjęcia dziecka do przedszkola należy wypełnić wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentacją potwierdzającą spełnienie zaznaczonych kryteriów. (wnioski i oświadczenia będą dostępne na stronie Gminnego Przedszkola w Buczku oraz Szkół Podstawowych w miesiącu lutym 2020 r.).
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

a) dziecko, którego oboje rodziców (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium to stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko) – 16 pkt,

b) dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 8 pkt,

c) zadeklarowanie się przez rodziców dziecka korzystania przez niego z oferty przedszkola (poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) za każdą dodatkowo zadeklarowaną godzinę dziecko otrzymuje 5 pkt – max 25 pkt,

d) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym edukację w placówce – 10 pkt.

Kandydaci zamieszkali poza Gminą Buczek mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zarządzenie Wójta Gminy Buczek 8/2020 z dnia 28.01.2020 r. – w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek.

Skip to content