Wybory sołeckie w naszej gminie zakończone

W gminie Buczek podobnie jak w innych gminach powiatu łaskiego zakończyły się już wybory sołtysów i rad sołeckich. Nowi włodarze sołectw wsparci głosami członków rady sołeckiej zaplanują wkrótce swoje działania dla społeczności lokalnej na najbliższe 4 lata.
Obecny na zebraniach sołeckich wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski przedstawiał plany inwestycyjne gminy, omawiał sprawy gospodarki komunalnej, odpowiadał na pytania zebranych, odnosząc się często do problemów mieszkańców poszczególnych sołectw.

Choć funkcja sołtysa nawiązuje do czasów staropolskich i ma ciągłość historyczną, urząd ten powstał wraz z wprowadzeniem na polskich wsiach tzw. prawa niemieckiego (XII-XIV w.), to dziś funkcja sołtysa ma całkowicie inne znaczenie niż pierwowzór historyczny. Od 1990 r. sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, a sołtys jest jej organem wykonawczym. Rada gminy w swoim statucie określa obszar i zakres działania sołectwa i jego organów. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym, uchwałodawczym i kontrolnym, a doradczym rada sołecka.
Do zadań sołtysa należy:
• wykonywanie zadań z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,
• utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy,
• prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki posiadanymi składnikami mienia (w tym środkami finansowymi), które gmina przekazała sołectwu do korzystania,
• przestrzeganie trybu obiegu dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika gminy,
• sporządzanie rozliczeń z finansowej działalności sołectwa,
• reprezentowanie sołectwa w stosunkach cywilno-prawnych i w sprawach publicznych,
• wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.
Sołtys, przy wykonywaniu swoich obowiązków, korzysta z pomocy Urzędu Gminy. Sołtys korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Sołtysi częstokroć łączą swoje funkcje z obowiązkami i funkcją radnego gminy, co jest dobrym rozwiązaniem, gdyż można na forum rady gminy przedstawiać na bieżąco problemy mieszkańców i uczestniczyć wraz z władzami samorządowymi w ich rozwiązywaniu.

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Rada sołecka
1. BACHORZYN Mieczysław Grabarz Lipiński Marcin

Ratajczyk Jadwiga

Świtała Grzegorz

2. BRODNIA Danuta Czupryniak Walczak  Bogdan

Marciniak Wiesława

Matuszewski  Jacek

3. BUCZEK Kazimierz Ratajczyk Roman Kaźmierczak

Andrzej Kaczorowski

Jan Kowalski

4. CZESTKÓW A Iwona Świątek Kowalczyk Krzysztof

Szafrańska Mariola

Świątek Adam

5. CZESTKÓW B Jacek Trojan Kopka Marcin

Zawiasa Tadeusz

Borowiecki Michał

6. CZESTKÓW F Kazimierz Urbaniak Kędrak Krzysztof

Piechulska Stanisława

Niemiec Stanisław

7. GRZESZYN Sylwia Bordowicz Anna Bordowicz
Sławomir Staniek
Maria Brzeska
8. GUCIN Agnieszka Gebel Anna Kowalska

Grzegorz Grącki

Kacperski Jacek

9. JÓZEFATÓW Andrzej Tobjański Andrzej Niedzielski

Elżbieta Lipińska

Karolina Niemiec

10. KOWALEW Wioletta Pisarska Teresa Pogocka

 Monika Krąkowska

 Michał Król

11. LUCIEJÓW Lucjan Malec Grażyna Lorek

Krzysztof Bednarek

Henryk Konieczny

12. MALENIA Tomasz Kaczmarek Dariusz Walczak

Stanisław Malinowski

Andrzej Listoś

13. SOWIŃCE Tadeusz Sikalski Mirosław Krakowski

Janusz Kowalczyk

Aleksy Głowiński

 

14. SYCANÓW Barbara Michalak Maria Mielczarek

Przemysław Badowski

Grażyna Milczarek

15. WOLA BACHORSKA Janina Cieplucha Jolanta Pogocka

Małgorzata Ratajczyk

Sławomir Sowiak

Elżbieta Jędrysiak

16. WOLA BUCZKOWSKA Katarzyna Kubik Robert Bzdurski

Dominik Gronostaj

Katarzyna Zawiasa

Skip to content