Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności I raty podatków i opłaty od posiadania psów

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Buczku przypomina o zbliżającym się terminie płatności I raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty od posiadania psa

– Termin zapłaty zobowiązań podatkowych mija 15 marca 2022 r. Wszystkie zobowiązania można zapłacić w oddziale Banku Spółdzielczego Warta oddział Buczek lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.

– Termin wnoszenia opłaty od posiadania psów upływa 30 kwietnia 2022 r. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: 41 9270 1016 0100 0013 2001 0318

Ważne:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 16,00 zł.

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.

Skip to content