Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych

Szanowni Państwo,

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)* Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Sieradz-Zduńska Wola-Łask przystąpił do opracowania Strategii ZIT – dokumentu, który będzie określał i wskazywał najistotniejsze zadania rozwojowe gmin w obszarze MOF do 2030 roku.

Szczególny nacisk kładziony będzie na realizację zintegrowanych, wspólnych i kompleksowych projektów dotyczących m.in. rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, jakości powietrza, wzrostu atrakcyjności osadniczej, wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju kultury, turystki i rekreacji. Strategia umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na działania przyczyniające się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

Chcemy, aby w ten proces zaangażowało się jak najwięcej partnerów, z którymi będziemy konsultować nasze pomysły, partnerów którzy również przedstawią swoją wizję rozwoju gmin i aktywnie będą uczestniczyć w przygotowaniu i wdrażaniu Strategii ZIT.

Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Zgłoszenia należy złożyć do 7 kwietnia br. poprzez udostępniony dla Państwa formularz online:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_sieradz_organizacje

Dziękujemy za dotychczasowe Państwa działania i zachęcamy do współpracy przy opracowaniu Strategii ZIT.

*Związek ZIT obejmuje gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Wodzierady, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice.

Skip to content