Nabór wniosków o przyznanie dotacji na kocioł gazowy

Już od 12 września 2019 r.  można będzie składać wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy. Nabór będzie trwał do 26 września 2019 r., jednak warto pamiętać, że o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.

Kwota dotacji wynosić będzie:

1) w przypadku  kotłów gazowych opalanych gazem ziemnym – 3.000 zł;

2) w przypadku kotłów gazowych opalanych gazem ciekłym –  1.500 zł;

– przy czym nie więcej niż 70% kosztów inwestycji, podlegającej dofinansowaniu zgodnie z niniejszym regulaminem, pomniejszonych o pozyskane środki bezzwrotne z innych źródeł.

Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego funkcjonował będzie wyłącznie ekologiczny system ogrzewania – piec gazowy, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym zostanie fizycznie zdemontowany, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem poświadczającym zezłomowanie.

Wyjątki od tej zasady określone są w Regulaminie udzielania  dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy.

Dotacją objęte są kotły gazowe wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, atestowane  i dopuszczone do użytkowania w Polsce.

W rozliczeniu będą uwzględniane jedynie koszty zakupu kotła gazowego opalanego gazem stałym lub gazem ciekłym potwierdzone fakturą/rachunkiem wystawionym po dacie zawarcia niniejszej umowy oraz atestem kotła.

Wnioski złożone po ustalonym terminie pozostawione zostaną bez  rozpatrzenia, natomiast  wnioski złożone w terminie, a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków budżetu gminy nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy. Załącznikiem do Regulaminu jest wniosek o udzielenie dotacji.

Wnioski o przyznanie przedmiotowej dotacji można pobierać ze strony lub osobiście w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek w pokoju nr 4 i 5. Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • prawomocne pozwolenie na budowę

Wnioski o należy składać: osobiście w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek (sekretariat ) lub listownie- adres do korespondencji: j. w.

Więcej informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Buczku, pokój nr 4 i 5 lub telefonicznie 436774497 i 436774474.

uchwała-Nr XXXVI-288-2018 z wnioskiem

zarzadzenie Nr 89/2019  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy 

zarzadzenie Nr 90/2019 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy 

 

Skip to content