Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

 

Urząd Gminy w Buczku, 98-113 Buczek, ul. Główna 20 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.  inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,

– posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku:

 • inspektora – wykształcenie wyższe  i co najmniej 3 letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 letni staż,
 • podinspektora – wykształcenie wyższe, lub średnie i co najmniej 3 letni staż pracy;

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o samorządzie gminnym, Prawo Zamówień Publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,

– obsługa komputera i kserokopiarki,

– sumienność, dokładność i odpowiedzialność,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

 2. Wymagania dodatkowe:

– wykształcenie wyższe (inżynierskie) o kierunku budownictwo lub podobne,

– preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,

– umiejętność organizowania pracy,

– kreatywność, komunikatywność, dokładność,

– prawo jazdy kat. B.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:

 1. a) zaopatrzenia w wodę,
 2. c) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 3. d) oczyszczania ścieków komunalnych,
 4. e) urządzeń sanitarnych,
 5. f) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
 6. g) gminnych dróg i mostów,
 7. h) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 8. i) budownictwa komunalnego;
 9. j) oświaty i wychowania;

2) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych projektu programu gospodarczego gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;

3) określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;

4) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;

5) ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok;

6) dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług;

7) przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;

8) sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów;

9) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;

10) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt 9;

11) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:

 1. a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
 2. b) sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji remontów,
 3. c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,
 4. d) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,
 5. e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;

12) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi;

13) zapewnianie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

14) sporządzanie strategii rozwoju gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie;

15) sporządzanie corocznie planu zamówień publicznych z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4. Warunki pracy:

1) umowa o pracę zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 530);

2) pełny wymiar czasu pracy;

3) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) oraz obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Buczku;

4) praca wykonywana będzie: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetleniu naturalnym i jarzeniowym, siedząca wymagająca wymuszonej pozycji ciała w siedzibie Urzędu Gminy, na parterze, budynek piętrowy bez windy.

 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy w Buczku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2023 r. nie przekroczył 6%.

 6. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,

2) list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu poświadczony własnoręcznym podpisem,

3) kserokopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe (kursy, szkolenia) potwierdzone za zgodność własnoręcznym podpisem,

4) oświadczenie o:

– posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– niekaralności za przestępstwa umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw
publicznych,

– braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy),

– oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

– oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.e-bip.pl/Start/23317 – Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie.

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 6 pkt 3 winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem i opatrzone klauzulą:

„Potwierdzam za zgodność z oryginałem, data i własnoręczny podpis”.

 7. Pozostałe postanowienia:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Buczku ul. Główna 20, pokój nr 17 lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do dnia 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Buczku”.

Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Kandydat wybrany w drodze naboru do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do akt osobowych.  Pozostałych kandydatów odesłane pocztą.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeni o naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 043 6774491.

 

Buczek, dnia 12 lipca 2023 r.

z up. Wójta

Andrzej Szymczak

Zastępca Wójta

Ogłoszenie 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

Skip to content