Konkurs literacki

Regulamin

Gminnego Konkursu Literackiego „ Magia świąt Bożego Narodzenia”

I. Organizatorzy Konkursu

1. Wójt Gminy Buczek

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku

II. Cele Konkursu

1. Pogłębianie wiedzy na temat istoty Świąt Bożego Narodzenia oraz świątecznych tradycji.

2. Inspirowanie twórczości literackiej.

3. Kształtowanie umiejętności pisania.

4. Odkrywanie talentów wśród mieszkańców gminy Buczek

5. Popularyzacja czytelnictwa.

III. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Buczek

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby od 10 roku życia

3. Komisja powołana przez Organizatorów przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych

– od 10 do 14 roku życia

– od 14 do 18 roku życia

– powyżej 18 roku życia

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki prac konkursowych w postaci

– trzech wierszy o tematyce świątecznej lub

– opowiadania o tematyce świątecznej. Opowiadanie nie powinno przekraczać trzech stron formatu A4

5Treść wierszy lub opowiadania, powinna stanowić historia prawdziwa lub fikcyjna mająca swój przebieg w święta Bożego Narodzenia, ukazująca wpływ świąt na życie bohatera lub bohaterów.

6. Uczestnicy Konkursu składają swoje prace w postaci wydruku komputerowego pisane czcionką 14

7. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem.

8. Dane autora (imię, nazwisko, wiek, , dokładny adres, numer telefonu) należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem co utwór.

9. W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczne jest podanie imienia i nazwiska rodzica/opiekuna oraz nr telefonu rodzica/opiekuna

10. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki osobiście lub pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 1, 98-113 Buczek do 29 listopada 2019 roku

11 . Ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych utworów i wręczenie nagród odbędzie się podczas gminnego wieczoru wigilijnego

IV. Uwagi końcowe

1. Prace złożone w Konkursie przechodzą na własność Organizatora i mogą być wykorzystane w celach popularyzatorskich

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku

a) Wizerunek osób uczestniczących w konkursie „Moje Boże Narodzenie”, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku może zostać utrwalony w formie zapisu fotograficznego, w celach premiowania i eksponowania osiągnięć laureatów konkursu a także w celu promocji działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku.

b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Biblioteki, stronie internetowej Gminy Buczek oraz umieszczone w kronice Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku.

c) Udział w konkursie związany jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody (w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO) na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów fotograficznych w miejscach wyszczególnionych powyżej.

d) Zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

(RODO) informujemy, że: Administratorem Danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą dostępne są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

Skip to content