Czyste powietrze – informacja nt. dofinansowania

 Na podstawie Porozumienia zawartego z WFOŚIGW  w Łodzi przekazujemy informacje nt. programu Czyste powietrze- w zakresie złożonych wniosków, liczby zawartych umów, zrealizowanych przedsięwzięć, kwoty wypłaconej dotacji.

Nazwa gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Buczek 186 145 59 766 782,64

Nadto chcemy podkreślić, iż Punkt konsultacyjny programu Czyste powietrze w Gminie Buczek działa zaledwie od roku tj. od października 2021, (podczas, gdy punkty w innych gminach działają od roku 2020) i niżej przedstawione liczby odnoszą się do okresu 1 roku. Jest obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy w Buczku wykonującego  obowiązki z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska i jest to dodatkowa funkcja tego samego stanowiska. W sierpniu bieżącego roku Gmina Buczek została wyróżniona jako jedna z najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze „ i podpisane zostało nowe Porozumienie na mocy, którego przyznano Gminie dodatkowo kwotę do 25 600,00 zł na obsługę Programu.

Skip to content