Budżet na rok 2021 przyjęty

16 grudnia 2020 roku na XVII Sesji Rady Gminy Buczek przyjęty został budżet gminy Buczek na rok 2021. Radni byli jednomyślni i przyjęli przedłożony przez Wójta Gminy budżet jednogłośnie.
Ogólna kwota dochodów Budżetu Gminy Buczek na rok 2021 to 26.432.178 zł.
Z czego kwota 937.550 zł, to dochody majątkowe, natomiast kwotę 25.494.628 zł, stanowią dochody bieżące.
Ogólna kwota wydatków Budżetu Gminy Buczek na rok 2021 to 28.384.143,28 zł.
Z czego kwota 2.928.000 zł, to wydatki majątkowe (inwestycyjne), natomiast kwotę 25.456.143,28 zł, stanowią wydatki bieżące.
Po raz pierwszy deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami, pokryty został własnymi środkami pieniężnymi, co świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej gminy. Środki pochodzą z rozliczenia poprzednich lat. Budżet jest realistyczny, zabezpieczający działalność wszystkich jednostek i zadań jakie spoczywają na naszej gminie. Wierzymy, że uda się go wykonać bez przeszkód.

Choć kwota planowanych inwestycji nie jest imponująca, to rok 2021 zapowiada się że będzie rekordowy pod tym względem. Planuje się zwiększenie nadwyżki, która pozostanie po rozliczeniu roku 2020 i przeznaczenie jej na inwestycje. Mamy również nadzieję na pozyskanie środków zewnętrznych, które zasilą budżet w trakcie roku. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w roku 2020 w znaczącej części będą przeniesione na rok 2021 co znacznie zwiększy kwotę planowanych wydatków majątkowych. Szacuje się, że kwota inwestycji może osiągnąć poziom 10 mln. zł. Będzie to rok bardzo dużych inwestycji w drogi, rozbudowę stacji uzdatniania wody i fotowoltaikę.
Sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra, gmina nie posiada kredytów i nie planuje ich zaciągać.

Skip to content