Absolutorium dla Wójta Gminy Buczek za wykonanie budżetu gminy za rok 2018

Na VI Sesji Rady Gminy Buczek, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 roku Rada Gminy Buczek udzieliła Wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018.

Wykonanie dochodów i wydatków, na koniec 2018 roku, kształtowały się następująco:
na plan dochodów w kwocie 23.965.935,40 zł, wykonanie wyniosło 24.300.075,71 zł,co stanowi 101,39 % planu. Z tego:
a) dochody bieżące, plan 22.205.040,40 zł, wykonanie 22.345.456,71 zł;
b) dochody majątkowe, plan 1.760.895,00 zł, wykonanie 1.954.619,00 zł.
2) Na plan wydatków w kwocie 24.463.411,00 zł, wykonanie wyniosło 22.989.975,17 zł, co stanowi 93,98% planu. Z tego:
a) wydatki bieżące, plan 20.390.445,00 zł, wykonanie wyniosło 19.021.129,04 zł;
b) wydatki majątkowe, plan 4.072.966,00 zł, wykonanie wyniosło 3.968.846,13 zł.
Szczegóły dotyczące poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2018 przedstawia tabela;
Przy realizacji budżetu Gminy Buczek zwrócono szczególnie uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, pilności i celowości. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody planowano na realnym poziomi, natomiast wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost kosztów, jednak z naciskiem na gospodarne wydatkowanie środków. Takie podejście do realizacji budżetu dało wskaźnik 101,39% wykonanie dochodów budżetowych oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie około 93,98%. Nie wpływało to jednak na obniżenie jakości i standardu realizowanych przez Gminę Buczek zadań.
W roku 2018 podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to środki w wysokości 4.808.01 mln:

1) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wysokości 135.050,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. Zrealizowano inwestycję na zadaniu które otrzymało to wsparcie to jest: Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Bachorska;

2) złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wsparcie inicjatyw lokalnych w sołectwach Kowalew, Brodnia i Bachorzyn. Wszystkie trzy projekty zostały zrealizowane – pozyskane środki to kwota 14.966,91 zł.;

3) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zdanie pod nazwą „Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek”. Wniosek został zaakceptowany i w dniu 29 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie. Projekt zakładał wymianę wszystkich wodomierzy na takie, które umożliwiają odczyt radiowy. System daje możliwość płacenia faktur przez odbiorcę wody w formie elektronicznej. Projekt został zakończony w roku 2018. Pozyskana kwota to 377.385,20 zł.;

4)  w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Przedszkole na medal”. W dniu 6.06.2017 r. została podpisana umowa na realizacje zadania. Część środków na realizacje zadania wpłynęła w formie zaliczki już w 2017 roku w wysokości 246.640,00 zł. W roku 2018 wpłynęła pozostała kwota tj. 392.521,94 zł. Do końca sierpnia 2018 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone;

5) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek”. W dniu 20 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przynanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 672.348,00 zł. W roku 2018 rozpoczęły sie prace inwestycyjne. Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok;

6) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”. W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 250.587,00 zł. W roku 2018 rozpoczęły sie prace inwestycyjne. Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok;

7) w roku 2018 złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. Ostateczna kwota pozyskanych środków to 41.101,83 zł.;

8) w roku 2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. W czerwcu 2018 roku podpisano umowę dotacji. Wysokość otrzymanych środków to 14.000,00 zł.;

9) w czerwcu 2018 roku złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej dla Gminy Buczek na rok 2018 w ramach 0,4% rezerwy. Z pozyskanych środków sfinansowano zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Czestkowie dla pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej oraz chemicznej. Zakup pomocy był niezbędny ze względu na zmianę podstawy programowej dla szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji. Pozyskana kwota to 51.335,00 zł.;

10) w pierwszym półroczu 2018 roku złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą „Uczmy się dla życia”. Wniosek realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Czestkowie. W ramach wniosku odbywać się będą zajęcia biologiczno-fizyczno-matematyczne oraz językowe. Możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji pracowni informatycznej, nauczyciele podniosą poziom wykształcenia poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia. Dzieci z dysfunkcjami będą miały możliwość korzystać z zajęć logopedycznych i sensorycznych. Możliwy jest również zakup pomocy naukowych. W dniu 24 stycznia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Od 1 lutego 2019 roku. Wartość projektu to 768.151.24 zł. Wkład własny 56.500,00 zł. Możliwa kwota do pozyskania to 711.651,24 zł.;

11) w dniu 14 września 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 103115E Buczek-Józefatów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota to 758.449,00 zł. Wniosek przeszedł ocenę formalną;

12) w roku 2016 podpisano umowę o przyznanie pomocy z RPOW 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej 103110E Malenia – Grzeszyn. W roku 2018 inwestycja została zakończona. Pozyskana kwota dofinansowania, która wpłynęła na rachunek budżetu Gminy Buczek to 1.388.605,00 zł.

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych to 4.808.001,12 zł. Część z nich wpłynęła na rachunek budżetu Gminy Buczek w roku 2018 część zasili budżet roku przyszłego. Podkreślić należy, że starania mające na celu pozyskiwanie zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania przynoszą wymierne efekty i są znaczącym elementem dochodów budżetu Gminy Buczek.

Budżet Gminy Buczek w roku 2018 był budżetem stabilnym i dobrze zaplanowanym. Taki kształt budżetu to wynik konsekwencji działania charakteryzującej się, z jednej strony naciskiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków zewnętrznych, z drugiej oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi zasobami finansowymi. Przedkładając powyższe sprawozdanie podkreślić należy, że budżet roku 2018 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 3.324.327,67 zł. Mamy nadzieję, że następny rok budżetowy będzie równie udany, mimo problemów z nowymi zadaniami ciągle obciążającymi samorządy. Gmina nie posiada kredytów bankowych.

Skip to content